KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ

DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

1.        Pani/Pana dane osobowe ( w postaci: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego) są przetwarzane i administrowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) przez dyrektora Przedszkole nr 13 w Przemyślu z siedzibą przy ul. Kopernika 14 w Przemyślu w celu umożliwienia Pani/Panu odbioru                                z przedszkola dziecka.

2.        Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  osobowychmożliwy jest pod numerem tel.  511143799 lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 13 w Przemyślu

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1.         Administratorem danychosobowych  Pani /Pana dziecka jest Dyrektor Przedszkola Nr 13                   w Przemyślu  ul. Kopernika 14, 37-700 Przemyśl,  tel. 16 678 26 35

2.         Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod numerem tel. Nr. 511 143 799      lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.         Dane osobowe Pani/Pana/ dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit, a, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce oraz realizacji zadań oświatowych wynikających  z przepisów prawa.

4.         Pani/Pana/dzieckadane osobowe będą przechowywane  w czasie  uczęszczania dziecka do przedszkola oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania dokumentacji.

5.         Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych  w tym zakresie.

6.         Posiada Pani/Pan prawo do:

1)             żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,

2)             sprostowania swoich danych osobowych,

3)             usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

4)         przenoszenia danych osobowych,

5)             cofnięcia zgody, (cofnięcie zgody i usunięcie nie dotyczy danych osobowych wynikających z przepisów prawa).

7.         Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.         Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy ww. prawa.

9.         Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Panu danych innym podmiotom, chyba, że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa.

10.     Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług opieki nad dzieckiem             

 w przedszkolu.

RODO

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Dyrektor Przedszkola nr 13 w Przemyślu

ul. Kopernika 14

37-700 Przemyśl

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  osobowychmożliwy jest pod numerem tel.  511143799 lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

1.      dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

2.      żądania ich sprostowania,

3.      usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

4.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres lub drogą elektroniczną.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Dyrektora Przedszkola Nr 13 w Przemyślu. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

Klauzula dla Rodzica

Klauzula dla osób odbierających dzieci z przedszkola

Zapraszamy do galerii zdjęć na Facebook-u