Rada Rodziców

W Przedszkolu Nr 13 w Przemyślu funkcjonuje Rada Rodziców.

W skład Rady Rodziców wchodzi 5 członków reprezentujących rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, po jednym z każdej grupy wiekowej.

Rada rodziców- jej rola i kompetencje:

 Wyciąg ze statutu przedszkola:

§  15

1. Rada Rodziców, stanowi reprezentację rodziców.

1) Rada Rodziców wybrana jest, spośród wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, na zebraniu ogólnym rozpoczynającym rok szkolny.

2) Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa uchwalony przez Radę Rodziców regulamin jej działalności. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem.

3) Dyrektor zapewnia  Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania, a także stale z  nią współpracuje.

2. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1) współuczestnictwo w realizacji planu pracy przedszkola,

2) pomoc dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w opracowaniu i realizacji koncepcji pracy przedszkola,

3) organizowanie prac użytecznych na rzecz przedszkola,

4) podejmowanie działań służących zwiększeniu funduszy przedszkola – pozyskiwanie sponsorów,

5) współudział w organizowaniu działalności artystycznej i turystycznej dzieci.

        3.  Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1) występowanie do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki,

2) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktyki,

3) uchwalenie regulaminu działalności,

4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  i wychowania,

5) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

4.  W celu wsparcia działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

5. Rada Rodziców współdziała z Radą Pedagogiczną  w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola, wzbogacenia jego oferty programowej i ujednolicenia wpływów wychowawczych rodziny i przedszkola.