OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

  1. 5 godzin zajęć dziennie jest bezpłatne, koszt każdej kolejnej godziny zajęć wynosi 1 zł,
  2. dzienna stawka żywieniowa wynosi 5 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek),
  3. bezpłatna edukacja dla dzieci 6 letnich realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, opłata tylko za żywienie.

Szczegóły zasad odpłatności za przedszkole reguluje zarządzenie dyrektora obowiązujące od 1 września 2018 r. do obecnie. 

 

Zarządzenie nr 9/2018

Dyrektora Przedszkola nr 13

w Przemyślu

z dnia 03  WRZEŚNIA  2018

 

w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego  nauczania, wychowania i opieki, zasad odpłatności ,  wysokości opłat  oraz zniżek i zwolnień z opłat  za zajęcia    w przedszkolu

Na podstawie:  art. 52 ust. 1 pkt 1,  ust. 2 i 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 2203) oraz art. 13 ust. 1pkt2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

Rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji ( Dz. U. 2014 poz. 1170), oraz Uchwały Nr 51/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 marca 2018 r.  

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin zajęć dziennie.

2.      W przedszkolu opłacie podlegają zajęcia w zakresie nauczania, wychowania i opieki

       w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1.

§ 2

Ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł. za każda godzinę zajęć,  o których mowa w § 1 ust 2.

§ 3

1.  Opłata o której mowa w  § 1 ust 2 za zajęcia w zakresie nauczania, wychowania i opieki powyżej 5 godzin dziennie naliczana jest z góry za każdy miesiąc wg. iloczynu  ilości dni roboczych w danym miesiącu i liczby godzin zajęć wykraczających poza 5 godzinny czas nauczania, wychowania i opieki zatwierdzony w arkuszu organizacyjnym przedszkola.

2.  Opłata pobierana jest do 25 dnia każdego miesiąca.

3.  Opłata, o której mowa w § 2 za zajęcia, o których mowa w  § 1 ust.  2,  podlega odpisowiw przypadku:

a) nieobecności dziecka na zajęciach dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych  

    powyżej 5 godzin dziennie,

4.  Zwrot  naliczonej opłaty nastąpi w następnym miesiącu rozliczeniowym.

5.  W przypadku pobytu dziecka w danym dniu dłużej niż czas pracy oddziału (8 godz. dziennie), a mieszczącego się w czasie pracy przedszkola (9 godz. dziennie - zajęcia międzyoddziałowe w grupach ) należy doliczyć dodatkową opłatę w wysokości 1,00 zł. za każdą godzinę w rozliczeniu miesięcznym.

§ 4

1.      Opłatę, o której mowa w § 1 pkt 2, obniża się o 50 % za drugie i każde kolejne dziecko z rodziny, które uczęszcza do tego samego przedszkola.

2.      Zwalnia się całkowicie z opłaty, o której mowa w  § 2 ust 1,  rodziców ( prawnych opiekunów), których dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.      Rodzice dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat (oraz starszych)                           i rozpoczynają od nowego roku szkolnego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, nie ponoszą opłaty  za zajęcia w zakresie nauczania, wychowania i opieki.

4.      Rodzice tych dzieci ponoszą jedynie opłatę za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

§5

1.      Nauczyciele odnotowują w dzienniku zajęć obecność dziecka na zajęciach w danym dniu, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

2.      Wychowawcy grup wyliczają w dzienniku zajęć  ilość godzin  obecnych i nieobecnych w danym dniu, z ilości godzin nieobecnych wyliczają ilość godzin nieobecnych płatnych, do odpisu.

3.      Na podstawie wyliczonych godzin przez wychowawców grup, intendent nalicza odpłatność za dany miesiąc rozliczeniowy uwzględniając odpisy za nie skorzystanie przez dziecko z czasu udzielania świadczeń płatnych przedszkola.

§ 6

1.      Stosowanie zarządzenia powierza się:

         a) wychowawcom grup,

         c) intendentowi.

§ 7

     Nadzór nad prawidłowością stosowania niniejszego zarządzenia powierza się 

     Głównej   Księgowej przedszkola.

§ 8

 Traci moc Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 13 w Przemyślu z dnia

 02 stycznia  2017 r. w sprawie  ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, zasad odpłatności, wysokości opłat oraz zniżek i zwolnień z opłat za zajęcia w przedszkolu. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie dnia 1 września  2018 r.