PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

w roku szkolnym 2018/2019

 

RYTMIKA

 

 

 

Muzyka odgrywa ważną rolę i wpływa na rozwój dziecka. Rozwija muzykalność dziecka, wrażliwość muzyczną i estetyczną, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną, logiczne myślenie i mowę.

Zajęcia rytmiczne stwarzają możliwość zaspokojenia wrodzonej potrzeby ruchu i uzewnętrznienia przeżyć emocjonalnych. Usprawnia i rozwija motorykę dziecka. Rozwija umiejętności szybkiego reagowania na zmiany rytmu i tempa. To pomaga dzieciom w koordynacji ruchów i lepszym opanowaniu motoryki własnego ciała. Kształci pomysłowość i inwencję twórczą.

 

 

JĘZYKA ANGIELSKI  

 

 

Nauka języka angielskiego stanowi nową przygodę ukazującą piękno nowego języka. Zajęcia przygotowują dzieci do dalszej nauki języka angielskiego, rozbudzają zainteresowanie i otwartość dzieci na obcy język i kulturę państw anglojęzycznych.

Poznanie i utrwalenie poprawnych nawyków językowych w zakresie poprawności mówienia (np. zwroty grzecznościowe, odpowiedzi na pytania, wierszyki)

Rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci wiąże się ze zdolnością koncentracji uwagi, oraz lepszego zapamiętywania mechanicznego i logicznego.

 

 

ZAJĘCIA SPORTOWO-RUCHOWE

 

Są jedną z wielu form aktywności  i działalności dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia sportowo – ruchowe rozwijają ogólną sprawność fizyczną oraz dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Ruch odpowiada najbardziej ich potrzebom.
Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie. Zabawy ruchowe są  przygotowaniem dziecka do społecznego współdziałania w grupie, kształtują prawidłowe nawyki , dyscyplinę , a także pozytywne cechy charakteru. Kształtują system wartości oraz postawy sportowe.

 

RELIGIA   

 

 

Dziecko buduje podstawy systemu wartości oraz uczestniczy w procesie wychowania moralno-społecznego, poznaje chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, nabywa i rozwija umiejętności społeczne niezbędne do życia w rodzinie, grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi.